Statutul bisericii locale

 

CAPITOLUL I  DISPOZIȚII GENERALE

 

 1. Comunitatea Religioasă Biserica Creştină Evanghelică Baptistă _____________________________ în continuare – Biserica locală, este o asociere benevolă, necomercială şi nepolitică a creştinilor de confesiune creştină evanghelică baptistă, care se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile liberului consimţământ, autonomiei, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, fondată în scopul profesării în comun al credinței şi care activează ca parte componentă a Cultului Religios “Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Moldova” (în continuare – Cultul religios UBCEBM
 2. Denumirea completă – Comunitatea Religioasă Biserica Creştină Evanghelică Baptistă Denumirea prescurtatăCR BCEB ___________________________________________________________________________ .
 3. Biserica se organizează și funcționează potrivit Sf. Scripturi, Mărturisirii de credința al Cultului religios UBCEBM, Constituției Republicii Moldova, Legii privind libertatea de conștiință, gândire şi de religie, legislaţiei în vigoare și prevederilor prezentului statut.
 4. Din momentul înregistrării, biserica dobândeşte calitatea de persoană juridică, îşi desfăşoară activitatea pe bază de autonomie şi autogestiune, are ştampilă şi formulare cu propriul ei antet, conturi băneşti în băncile Republicii Moldova şi alte rechizite.
 5. Sediul: _________________________________________________ .

 

CAPITOLUL II  CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA BISERICII

 

 1. Biserica locală reprezintă o comunitatea vizibilă a credincioșilor născuți din nou, care din propria convingere s-au dedicat lui Dumnezeu și unii altora prin botezul credinței, acceptă și respectă: Sfânta Scriptură, Mărturisirea de credința a CR UBCEBM, Statutul Bisericii locale și Statutul Cultului religios UBCEBM.
 2. Biserica locală devine parte a Cultului religios UBCEBM pe baza cererii și a procesului verbal depuse pe numele Executivului Cultului religios UBCEBM. Statutul bisericii locale se adoptă de către fondatorii/membrii ei și se coordonează cu Departamentul juridic al Cultului religios UBCEBM.
 3. O nouă biserica locală se constituie ca persoană juridică prin hotărârea Adunării generale a cel puțin 10 membri majori, considerați fondatori.
 4. Grupul de credincioși a căror număr de membri nu este suficient pentru dobândirea personalității juridice se poate constitui în grup de misiune, fără a avea personalitate juridică, dar care aparține din punct de vedere administrativ și spiritual de o biserica locală. Grupul de misiune își exercită activitatea în localitatea respectivă. Decizia cu privire la crearea sau lichidarea grupului de misiune se constituie prin hotărârea grupului respectiv și acordul Adunarii generale a Bisericii locale la care se afiliază.
 5. Fiecare biserica locală care aparține Cultului religios UBCEBM va aparține și unei comunități regionale conform structurii UBCEBM.
 6. Desprinderea dintr-o biserica baptistă a unui grup de credincioși în vederea înființării unei noi biserici se face cu aprobarea bisericii locale și a consiliul regional a Cultului religios UBCEBM.
 7. Biserica este autonomă și separată de stat. Se interzice imixiunea autorităților publice în activitatea religioasă a bisericii.
 8. Biserica are menirea de al glorifica pe Dumnezeu prin închinare publică, părtășie frățească, mărturie, misiune și slujire creștină.
 9. Biserica locală poatet să-și desfășoare serviciile divine și activitățile în lăcașurile de cult și pe teritoriul acestora amenajate cu acest scop în conformitate cu legislația, în case particulare, sub cerul liber, în cimitire, spitale, penitenciare și în alte spații publice închiriate cu acordul administraţiei instituţiilor respective.
 10. În vederea realizării obiectivelor sale spirituale fiecare biserica poate să adopte în mod liber și autonom următoarele forme de activitate:
 11. a) oficierea serviciilor divine (slujbelor religioase)

Serviciile divine includ:

– închinarea comună (publica);

– botezul;

– cina Domnului;

– căsătoria (între un bărbat și o femeie);

– rugăciunea asupra copiilor;

– înmormântarea;

– dedicarea lăcașelor de cult;

– ordinarea slujitorilor Bisericii;

– sărbătorile religioase, ş.a.;

 1. b) organizarea şcolii duminicale pentru copii şi adolescenţi, cât şi a centrelor de tineret pentru educarea lor în spiritul Evangheliei;
 2. c) organizarea grupurilor de rugăciune şi grupelor pentru studierea Bibliei;
 3. d) organizarea evanghelizărilor în localuri publice (săli de cultură, de teatru, de cinema, stadioane) în instituţiile de învățământ, colectivele de muncă, orfelinate, centre de plasament pentru copii, internate, aziluri de bătrâni şi de invalizi, în penitenciare, instituţii militare, medico-sanitare, de poliţie şi de alt tip cu acordul administraţiei instituţiilor respective;
 4. e) înfiinţarea în modul prevăzut de lege grădiniților, şcolilor medii creştine şi a altor instituţii de învăţământ creştine, a azilurilor de bătrâni, a caselor tip familii, centrelor de plasament, azilurilor de noapte, centre de reabilitare a persoanelor dependente de alcool sau substanţe narcotice, organizarea taberelor creştine pentru copii, adolescenţi, familii, persoane cu dezabilitate şi persoane în etate;
 5. f) slujire creştină prin acţiuni de caritate pentru ajutorarea păturilor social-vulnerabile ale populaţiei;
 6. g) editarea şi publicarea literaturii creştine;
 7. h) răspândirea credinţei creştine prin toate mijloacele permise de legislaţia în vigoare, inclusiv prin mijloacele de informare în masă;
 8. i) susţinerea materială a misionarilor şi a slujitorilor Bisericii;
 9. j) dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte Culte și comunităţi religioase(Biserici), organizaţii creştine din ţară şi de peste hotare;
 10. k) crearea şi elaborarea programelor religioase, misionare, educaţionale, de caritate, umanitare, sociale şi culturale;
 11. l) organizarea expoziţiilor şi întrunirilor, care sunt în conformitate cu scopurile şi obiectivele Bisericii;
 12. m) alte forme de activitate permise de lege.
 13. n) implicarea membrilor în misiune creștină în țară și străinătate pentru răspândirea Evangheliei, în activităţi cu caracter social precum și plantare de biserici.

 

 

CAPITOLUL III  MEMBRII ȘI APARȚINĂTORII BISERICII

 

 1. Membru unei biserici poate deveni orice persoană fără deosebire de sex, naționalitate, etnie sau rasă, care din liberă convingere:

– s-a pocăit și a experimentat nașterea din nou;

– l-a mărturisit în apa botezului pe Isus Cristos ca Domn și Mântuitor(Salvator) personal;

– acceptă și respectă Sfintele Scripturi și Mărturisirea de credință a Cultului religios UBCEBM;

– și este înscrisă în registrul de membri al bisericii locale.

 1. Primirea sau excluderea unui membru în biserica se face de către Consiliul bisericii potrivit procedurii stabilite de Adunarea generală.
 2. Fiecare credincios evanghelic-baptist trebuie să facă parte dintr-o biserica locală. Un credincios poate fi membru în același timp numai într-o singură biserica. În cazul transferului unui membru dintr-o altă biserică, biserica în care acesta se transferă va solicita adeverința de membru de la biserica în care acesta pleacă. Acceptarea transferului se face de către Adunarea Generală prin aprobarea organelor de conducere a bisericii locale.
 3. Membrii care părăsesc localitatea sau țara pentru o perioada îndelungată trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcerea vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o.
 4. Calitatea de membru al bisericii locale încetează prin: retragere, transfer, excludere sau deces.
 5. Membrii bisericii locale au următoarele drepturi:

– să participe activ la adunările generale cu drept de vot și la adoptarea deciziilor care țin de competenta adunării generale;

– să aleagă și să fie aleși în diferite slujbe și funcții în biserica în conformitate cu Mărturisirea de credință și prezentul statut;

– să beneficieze de asistența spirituală și materială din partea bisericii;

– să li se oficieze acte de cult de care au nevoie;

– să se poată transfera într-o altă biserică;

– să beneficieze de serviciul militar de alternativă(Serviciul civil).

 1. Obligațiile membrilor bisericii locale sunt:

– să trăiască în spiritul Sf. Scripturi și să respecte prezentul statut;

– să frecventeze cu regularitate serviciile divine ale bisericii locale și să contribuie la îndeplinirea misiunii ei;

– să-i respecte pe ceilalți membri, organele de conducere și hotărârile bisericii locale;

– să contribuie financiar la susținerea activității bisericii locale.

 1. Membrii bisericii nu pot face parte din organizaţii/partide a căror ideologie, învăţătură sau practică sunt împotriva învăţăturii Sfintelor Scripturi.
 2. Disciplinarea bisericească se aplică asupra membrilor în scopul îndreptării celui căzut, în cazul când este afectată unitatea, învățătura, sănătatea spirituală și mărturia bisericii locale. Măsurile disciplinare aplicate în biserica locală sunt:

– Mustrarea personală;

– Retragerea unor drepturi (dreptul de a sluji, dreptul de a participa la Cina Domnului, dreptul de vot în cadrul Adunării Generale);

– Excluderea. Excluderea duce la încetarea calității de membru. După caz ea poate fi însoțită și de interdicția accesului persoanei excluse în sanctuarul(lăcașul de cult) bisericii care a decis excluderea.

 1. Repunerea în drepturi se face atunci când persoana pusă sub disciplină se pocăiește de abaterile sale și dă dovadă că viața ei s-a îndreptat. Excluderea și reprimirea vor fi consemnate într-un proces verbal și comunicate membrilor bisericii locale. Ridicarea sancțiunii poate fi făcută doar de biserica care a aplicat sancțiunea.
 2. Orice forma disciplinară aplicată în biserica locală va fi respectată de toate bisericile locale în cadrul Cultului religios UBCEBM.
 3. Minorii și persoanele care frecventează în mod constant serviciile religioase dar încă nu au primit botezul credinței sunt considerați aparținătorii bisericii.

 

CAPITOLUL IV  ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA BISERICII LOCALE

 

 1. Biserica locală se organizează potrivit Sf. Scripturi și contextului specific.

Organele de conducere ale Bisericii sunt:

 1. Adunarea generală a membrilor;
 2. Consiliul bisericii;
 3. Conducătorul bisericii (reprezentantul legal);
 4. Cenzorul(comisia de cenzori).
 5. Adunarea generală a membrilor reprezintă organul suprem deliberativ al bisericii locale care se întrunește ordinar sau extraordinar, în măsura necesităților, dar nu mai rar decât o dată pe an. Ea este alcătuită din toți membrii care beneficiază de drepturi depline.
 6. Adunarea generală se convoacă de conducătorul bisericii în baza deciziei consiliului bisericii sau de o altă persoană desemnată de consiliu. În situații speciale adunarea poate fi convocată și de cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor bisericii locale cu drept de vot, printr-un demers înaintat Consiliului bisericii. Convocarea se va face cu cel puțin 7 zile înainte.
 7. În situație excepțională Adunarea generală poate fi convocată de comunitatea regională sau Cultul religios UBCEBM, cu respectarea procedurii statutare.
 8. Adunarea generală a membrilor este deliberativă dacă la întrunire sunt prezenți 50%+1 din membrii bisericii. Deciziile Adunării Generale a membrilor se adoptă prin votul majorității simple a celor prezenți.
 9. Dacă în termenul indicat nu vor fi cel puțin 50%+1 din numărul membrilor cu drept de vot, adunarea generală se va ține peste 14 zile și va fi considerată deliberativă indiferent de numărul membrilor prezenți.
 10. Adunarea generală a membrilor are următoarele atribuții:

– înaintează, alege și revoca păstorii, diaconii, misionarii și alți slujitori ai bisericii locale;

– alege consiliul bisericii și conducătorul acesteia, acolo unde nu este un păstor local;

– aprobă statutul bisericii și modificările ulterioare;

– aprobă dările de seamă a slujitorilor și a cenzorului(comisiei de cenzori);

– adoptă normele și rânduiala bisericii locale;

– aprobă bugetul bisericii locale;

– aprobă cumpărăturile și vânzările de bunuri imobile;

– adoptă decizii în privința tuturor problemelor majore ale bisericii, înaintate de către Consiliul bisericii;

– decide în privința aderării bisericii locale la Cultul religios UBCEBM precum și ieșirea din componența acesteia;

 1. Desfășurarea Adunării generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Conducătorul bisericii.
 2. Consiliul Bisericii reprezintă organul colectiv de conducere și administrare a activității bisericii în intervalul dintre adunările generale. Consiliul Bisericii este ales de Adunarea generală și este compus din _____ membri. Consiliul Bisericii este alcătuit din păstorul bisericii (conducătorul acolo unde nu este păstor local), diaconii și mai mulți membri după cum decide Adunarea generală. Păstorii bisericii, diaconii sunt membrii de drept în Consiliul bisericii, pe toată perioada activității sale. Membri Consiliului bisericii sunt aleși pe o perioadă de 5 ani.
 3. Atribuțiile unui membru al Consiliului bisericii încetează în următoarele condiții:

– deces;

– retragere personală;

– revocare;

 1. Consiliul bisericii are următoarele atribuții:

– asigură implementarea viziunii și strategiei bisericii locale;

– convoacă Adunarea generală și pregătește agenda acesteia;

– coordonează activitatea departamentelor bisericii;

– ține evidența membrilor bisericii;

– aprobă primirea de noi membri în biserica;

– hotărăște și aplică măsurile de disciplinare a membrilor;

– întocmește bugetul bisericii și-l propune spre aprobare Adunării generale;

– desemnează Adunării generale candidații pentru alegerea slujitorilor bisericii;

– cu acordul Adunării generale înființează instituții religioase, organizații și fundații cu personalitatea juridică distinctă în vederea realizării obiectivelor Bisericii;

– hotărăște angajarea personalului bisericii;

– decide achiziționarea sau înstrăinarea bunurilor mobile;

– gestionează patrimoniul și fondurile bisericii;

– aprobă înființarea sau lichidarea filialelor;

– examenează și determină criteriile după care pot fi înaintați slujitorii bisericii;

– rezolvă alte probleme de interes pentru biserică și cele încredințate de Adunarea generală.

 1. Ședințele Consiliului sunt deliberative, dacă sunt prezenți 50%+1 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a tuturor membrelor prezenți.
 2. Conducătorul bisericii este reprezentantul legal care conduce activitățile curente ale bisericii locale.
 3. Conducător al bisericii poate fi ales un păstor. În situații speciale poate fi ales diaconul sau o altă persoană responsabilă din cadrul bisericii care a obținut 50%+1 din numărul membrilor prezenți la Adunarea generală. Candidatul propus la funcția de Conducător al bisericii nu trebuie să atingă la momentul alegerii vârstă de 65 de ani, excepție fiind cazurile coordinate cu Cultul religios UBCEBM.
 4. Dacă nici unul din candidați nu acumulează 50%+1, atunci se efectuează al doilea tur de alegeri, la care participă doi dintre candidaţii care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur. Dacă şi în turul trei candidatul nu acumulează 50%+1, atunci se organizează noi alegeri. Data şi locul petrecerii noilor alegeri este stabilită de Consiliul Bisericii. Conducătorul bisericii este ales pe o perioada de 5 ani.
 5. Atribuțiile Conducătorului încetează în următoarele condiții:

– deces;

– retragere personală;

– revocare prin decizia Adunării generale, cu votul a cel puțin 50%+1 din numărul celor prezenți la adunarea de membrii;

 1. Conducătorul bisericii are în competența sa următoarele atribuții:

–  duce la îndeplinire deciziile Adunării generale și a Consiliului bisericii;

– conduce Adunarea generală și prezidează ședințele Consiliului bisericii, în lipsa sa, delegează aceste responsabilități unui alt slujitor din Consiliul bisericii;

– coordonează activitățile membrilor Consiliului bisericii, precum şi a tuturor compartimentelor bisericii;

– reprezintă fără procură și apără interesele bisericii în fața organelor de stat și a instanțelor de judecată;

– semnează din numele bisericii contracte și alte documente cerute de legislația în vigoare;

– deschide pe numele bisericii conturi bancare și prezintă rapoarte stabilite prin lege vizavi de activitatea acesteia;

– adoptă decizii pe orice chestiune care ține de activitatea bisericii ce nu întră în competența altor organe;

 1. Conducătorul bisericii prezintă raport de activitate în fața Adunării generale după necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe an.
 2. Comisia de cenzori (Cenzorul) reprezintă organul de control financiar al bisericii. Membrii comisiei de cenzori sunt aleși de Adunarea generală a membrilor prin simplă majoritate pe o perioada de 5 ani. Comisia de cenzori (Cenzorul) este alcătuită de cel puțin trei persoane, dintre care unul este președinte. Calitatea de membru a Comisiei încetează în următoarele condiții: deces, retragere personală, sau revocare prin decizia Adunării generale.
 3. Comisia de cenzori (Cenzorul) efectuează controlul și evaluarea activității economico-financiare a bisericii. Comisia de cenzorii (Cenzorul) au obligația să întocmească și să prezinte anual Adunării generale raportul de control financiar privind execuția bugetară. Raportul anual privind activitatea economico-financiară va fi prezentat de președintele comisiei de cenzori Adunării generale.

 

CAPITOLUL V  SLUJITORII ORDINAȚI AI BISERICII

 

 1. Biserica poate alege și ordina pentru slujire din rândul membrilor săi frați care întrunesc calitățile prevăzute de Sf. Scripturi.
 2. Actul ordinării reprezintă recunoașterea calității de slujitor și împuternicire pentru exercitarea actelor de cult.
 3. Slujitorii au dreptul de a păstra taina mărturisirii și nu pot fi obligați să dezvăluie faptele încredințate.
 4. Păstor al bisericii locale poate fi ales un frate care este membru al bisericii de cel puțin cinci ani, și a cărui mod de viața corespunde Sf. Scripturi, care acceptă și respectă Mărturisirea de credință Cultului religios UBCEB. Păstorul este ales de Adunarea generală prin votul a 3/4 din numărul membrilor prezenți la adunare. Candidatul propus pentru slujirea pastorală nu trebuie să atingă la momentul alegerii vârstă de 65 de ani, excepție fiind cazurile coordinate de Cultul religios UBCEBM.
 5. Dacă nici unul din candidați nu acumulează 3/4, atunci se efectuează al doilea tur de alegeri, la care participă doi dintre candidaţii care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur. Dacă şi în turul trei candidatul nu acumulează 3/4, atunci se organizează noi alegeri. Data şi locul petrecerii noilor alegeri este stabilită de Consiliul Bisericii.
 6. În cazul în care un păstor ordinat se transferă dintr-o altă Biserică el va fi supus votului de reconfirmare a ordinării. Reconfirmare se face cu votul a 3/4 din numărul membrilor prezenți la Adunarea membrilor.
 7. Candidatul, înaintat pentru slujirea pastorală, trebuie să treacă un termen de testare stabilit de biserica locală, după care candidatura acestuia va fi discutată la Consiliul Bisericii şi cu aprobarea Adunării generale se va efectua ordinarea în cadrul unui serviciu religios solemn. Atât procesul alegerii, cât şi ordinarea pastorilor, se face doar cu participarea a reprezentanților Executivului Cultului religios UBCEBM.
 8. Păstorul are următoarele atribuții:

– predicarea şi învăţarea Sfintelor Scripturi;

– pregătirea şi îndrumarea celorlalţi slujitori ai bisericii;

– organizarea şi îndrumarea activităţilor spirituale şi administrative ale bisericii;

– păstorirea și consilierea membrilor și aparținătorilor bisericii;

– îndeplinește alte acțiuni necesare cârmuirii eficiente a bisericii.

 1. Păstorul bisericii prezintă raport de activitate în fața Adunării generale anual. Reconfirmarea se face o dată la cinci ani prin votul a 3/4 din numărul membrilor prezenți la Adunare generală.
 2. Atribuțiile păstorului încetează în următoarele condiții:

– deces;

– retragere personală;

– revocare prin decizia Adunării generale;

– prin hotărârea de descalificare adoptată de Consiliul Cultului religios UBCEBM în consultării cu biserica locală;

În cazul revocării păstorului bisericii, decizia se va lua în prezența reprezentantului Executivul Cultului religios UBCEBM.

 1. Diaconul Bisericii locale poate un frate care este membru al bisericii locale de cel puțin 3 ani, a cărui mod de viaţă corespunde preceptelor Sfintelor Scripturi, şi care fost ales de Adunarea generala prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți. Întreg procesul alegerii, cât şi ordinării diaconilor, se face cu participarea a reprezentantului Executivului Cultului religios UBCEBM.
 2. Credinciosul ales pentru slujirea de diacon trebuie să treacă un termen de testare stabilit de biserică, după care candidatura acestuia se discută la Consiliul Bisericii şi cu acordul Bisericii se efectuează ordinarea lui în cadrul unui serviciu religios solemn, cu participarea obligatorie a reprezentantului/lor Cultului religios UBCEBM.
 3. Diaconii bisericii se aleg pentru îndeplinirea nevoilor spirituale, administrative şi materiale ale bisericii. Diaconii prezintă raport de activitate în fața Adunării generale anual. Reconfirmarea lor se face o dată la cinci ani prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți la Adunare.

 

CAPITOLUL VI  PATRIMONIUL ȘI RESURSELE FINANCIARE

 

 1. Biserica locală prin intermediul Adunării generale dispune de patrimoniul și fondurile ei. Gestionarea acestora se face de către Consiliul bisericii locale.
 2. Biserica poate avea în proprietate lăcaşuri de cult cu anexele şi terenurile aferente, diferite construcții/imobile, case pastorale pentru personalul de serviciu, clădiri şi terenuri pentru unităţile de învăţământ, unităţi sanitare, de caritate şi de odihnă, mijloace materiale şi tehnice necesare desfăşurării activităţii proprii şi alte bunuri.
 3. Patrimoniul bisericii este distinct de patrimoniul individual al fiecărui membru al bisericii. Valorile materiale și bănești întrate în patrimoniul bisericii nu pot fi restituite sub nici-o forma donatorilor.
 4. În caz de dizolvare a bisericii locale, patrimoniul acesteia va trece în posesia altor comunități de aceeași confesiune sau Cultului religios UBCEBM de care aparţine.
 5. Mijloacele financiare ale bisericii locale se constituie din:

– contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei;

– din donaţiile persoanelor fizice și juridice din ţară şi din străinătate;

– din activitate proprie sau alte venituri ce nu contravin principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora și legislației Republicii Moldova.

 1. Fiecare biserică are datoria să participe la susţinerea financiară a Cultului religios UBCEBM conform hotărârii adoptate la Congresul național a tuturor bisericilor membre.

 

CAPITOLUL VII  DISPOZIȚII FINALE

 

 1. Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor. Toate modificările şi completările la prezentul Statut pot fi aprobate de către Adunarea Generală a membrilor cu votul a cel puţin 3/4 din numărul membrilor prezenţi. Modificările şi completările statutului întră în vigoare din momentul înregistrării acestora la organul competent.
 2. Biserica se poate reorganiza sau autodizolva în baza deciziei Adunării Generale a membrilor Comunităţii religioase cu nu mai puţin de 3/4 de voturi din numărul total al membrilor şi prezenţa obligatorie a reprezentantului Cultului religios UBCEBM.
 3. Autodizolvarea Bisericii este urmată de procedura de lichidare care se efectuează de către o comisie de lichidare numită de către Adunarea Generală a membrilor, în conformitate cu prevederile Codului civil.
 4. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase şi-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a membrilor.
 5. Activele (proprietatea) rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor vor fi transmise de către comisia de lichidare, în baza hotărârii Adunării Generale a membrilor, altor comunităţi sau instituţii religioase de aceeaşi confesiune sau Cultului religios UBCEBM.

 

CAPITOLUL VIII MĂRTURISIREA DE CREDINȚA A CULTULUI RELIGIOS UBCEBM

 

Mărturisirea de credinţă este o expunere concisă a doctrinei creştine a Cultului religios UBCEBM. Scopul mărturisirii de credinţă este să ofere creştinilor evanghelici baptişti din R. Moldova o bază doctrinară, atât în crez, cât şi în trăire. Mărturisirea de credinţă se bazează pe texte biblice, dar nu este mai presus de autoritatea supremă a Sfintei Scripturi.

 1. Noi credem că Biblia, cărţile canonice ale Vechiului şi Noului Testament, este Cuvântul inspirat şi infailibil al lui Dumnezeu. Noi credem că Sfânta Scriptură este revelaţia lui Dumnezeu şi este autoritatea supremă în materie de credinţă şi viaţă creştină. (Exod 24:7; Deut. 4:1-2; Iosua 1:8; Ioan 5:39; 1 Tesal. 2:13; 2 Tim. 3:16-17; 2 Petru 1:19-21; Apoc. 22:18-20).
 2. Noi credem că există un singur Dumnezeu viu şi adevărat. El este Creatorul, Susţinătorul şi Stăpânitorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute. El este etern şi desăvârşit în toate atributele sale. Noi credem că Dumnezeu este unul în trei persoane, persoana Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, şi că toate trei persoane sunt una în natura, esenţa şi fiinţa lor. (Gen. 1:1; Exod 3:14; Deut. 6:4; Isaia 44:6; 45:5-6; Mt. 28:19; Ioan 10:30; 2 Cor. 13:14; Efes. 4:4-6; Col. 1:15-17; 1 Ioan 5:7-8, 20).
 3. Noi credem că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat şi este de aceeaşi esenţă cu Dumnezeu Tatăl şi coetern cu El. La împlinirea vremii, Isus Cristos s-a întrupat fiind zămislit de Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. El a avut două naturi, una divină şi una umană, a trăit o viaţă fără păcat, a murit pentru păcatele noastre fiind răstignit pe crucea de la Golgota, a înviat a treia zi în trup, s-a înălţat la cer şi acum este la dreapta Tatălui. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni şi nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. (Isaia 7:14; Mt. 1:18-23; Lc. 1:34-35; Ioan 1:1, 14; 10:30; 14:6-10; 1Cor. 15:3-4; 1Tim. 2:5; Evrei 4:15; 1Ioan 5:20).
 4. Noi credem că Duhul Sfânt este Dumnezeu şi că El este de aceeaşi esenţă cu Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. Noi credem că Duhul Sfânt Îl glorifică pe Isus Cristos, naşte din nou şi-l călăuzeşte pe credincios şi convinge lumea în ce priveşte păcatul şi judecata. De asemenea credem că botezul cu Duhul Sfînt în Trupul lui Cristos are loc în momentul naşterii din nou, iar dovada botezului cu Duh Sfînt se manifestă prin roada Duhului şi nu prin manifestarea obligatorie a vre-o unui dar sau semn. Astfel, Duhul Sfînt locuieşte în credincios din momentul naşterii din nou, îl înzestrează cu daruri spirituale pentru slujire şi putere pentru o viaţă evlavioasă. (Gen. 1:2; Mt. 3:16; Luca 12:12; Ioan 16:7-14; Fapte 5:3-4; 1Cor. 12:4-13; Efes. 1:13-14; Gal. 5:22-23).
 5. Noi credem că omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, a fost înzestrat cu voinţă liberă, dar din cauza neascultării el a căzut în păcat şi a fost separat de Dumnezeu. Noi credem că toţi oamenii au păcătuit şi au nevoie de iertare şi mântuire. (Gen. 1:26-28; 2:7; 5:1-2; Ps. 8:3-6; Rom. 3:23; 5:12; Efes. 2:1-3).

Noi credem că toţi oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu indiferent de rasă, naţionalitate, gen sau poziţie socială.

Noi credem că Dumnezeu a orânduit căsătoria şi că ea este actul unirii de bună voie a unui bărbat şi a unei femei, unire înregistrată atât printr-un act civil, cât şi printr-un act de cununie oficiat de un slujitor ordinat. Conform Scripturii, căsătoria trebuie să se încheie numai în Domnul.

Noi credem că omul este o persoană din momentul conceperii. De aceea întreruperea artificială a sarcinei (avortul) este considerată că şi crimă şi este un păcat. (Gen. 1:26-28; Ps. 139:13-16; Ier. 1:5; Luca 1:41-43; 2Cor. 6:14).

 1. Noi credem că mântuirea este darul Lui Dumnezeu şi de aceea ea nu poate fi obţinută prin fapte bune. Ca să fie mântuit, omul păcătos trebuie să îndeplinească două condiţii inseparabile: să se pocăiască şi prin credinţă să-L primească pe Isus Cristos ca Domn şi Salvator personal. Astfel, omul este născut din nou şi devine un copil al lui Dumnezeu. Noi credem că omul mântuit este chemat să trăiască o viaţă sfântă, să manifeste roada Duhului şi să facă fapte bune ca rezultat al credinţei sale. Noi credem că un credincios mântuit este păstrat în starea de har prin puterea lui Dumnezeu până în clipa în care el, în mod voit şi conştient, părăseşte această stare. (Mr. 1:15; 16:15-16; Ioan 1:12-13; 3:3-7, 16; Fapte 2:37-38; 10:43; 16:30-31; 17:30-31; Rom. 1:16; 2:4; 8:15-16; 10:9-10; 2Cor. 5:17; Efes. 2:1-10; Fil. 2:12; Col. 3:8-10; 1Tesal. 4:3-4; 5:23; Tit 2:11-13; Evrei 12:14; 1Petru 1:14-16).
 2. Noi credem că Biserica este întemeiată de Isus Cristos şi are următoarea misiune: să-L glorifice pe Dumnezeu şi să se închine Lui, să predice Evanghelia la orice făptură, să-i zidească şi să-i crească pe credincioşi în asemănarea chipului Domnului Isus.

Din ziua Cincizecimii există biserica universală şi biserica locală. Biserica universală este alcătuită din cei răscumpăraţi prin sângele lui Cristos din orice neam, seminţie, norod şi limbă din toate timpurile, din cer şi de pe pământ. Biserica locală este adunarea celor născuţi din nou, uniţi în mod voluntar într-o anumită localitate. Acceptarea în rândurile membrilor unei biserici locale se face în urma pocăinţei şi a botezului pe baza credinţei personale în Isus Cristos. Fiecare membru are datoria să susţină material lucrarea Evangheliei. Disciplinarea membrilor de biserică (mustrare, ridicarea drepturilor, excludere) se face prin hotărârea bisericii, în baza Cuvântului lui Dumnezeu. (Mt. 16:18; 18:15-18; Fapte 2:41-42; 9:31; 20:28; 1Cor. 1:2; 3:11; 5:3-13; 9:14-16; Rom. 16:17; Gal. 1:2; Efes. 1:22-23; 2:19-22; Col. 1:18; 1Tim. 3:15; Tit 2:15; 2Tesal. 3:14-15; Apoc. 5:9-10; 7:9-10).

 1. Noi credem că Isus Cristos este capul Bisericii. Noi credem în preoţia tuturor credincioşilor. Fiecare credincios are dreptul de a se adresa lui Dumnezeu direct prin Domnul Isus, fără a avea nevoie de alt mijlocitor. Totodată credem că, sub călăuzirea Duhului Sfânt, prin post şi rugăciune, fiecare biserică locală poate să-şi aleagă slujitorii: pastori, diaconi, misionari, evanghelişti. Alegerea slujitorilor trebuie să corespundă cerinţelor Sfintelor Scripturi. Cu toate că bărbaţii şi femeile sunt egali în faţa lui Dumnezeu, noi credem că Biblia permite doar ordinarea fraţilor. Ordinarea slujitorilor (pastorilor, diaconilor, misionarilor, evangheliştilor) se face de către slujitorii aleşi pentru această lucrare (conducerea Uniunii).

Noi credem că Biserica locală este autonomă, iar organele ei de conducere sunt comitetul bisericii şi adunarea de membri. Biserica locală se poate uni cu alte biserici locale, care împărtăşesc aceeaşi mărturisire de credinţă. (Mt. 22:34-40; 22:21; 28:18-20; Mr. 16: 15-16; Ioan 17:21; Fapte 1:8, 2:42-47; 6:3-6; 13:2-3; 14:23; 15:22; 1Tim. 2:9-15; 3:1-13; 4:14; Tit 1:5-9; 1Petru 5:1-4).

 1. Noi credem că Botezul şi Cina Domnului sunt porunci ale Domnului Isus Cristos, pe care Biserica trebuie să le împlinească.

Botezul nu ne spală de păcate, ci este simbolul înmormântării omului vechi şi a învierii omului cel nou pentru o viaţă nouă. Pentru botez sunt admise persoanele care cred în Domnul Isus şi sunt născute din nou. Din acest motiv copiii mici, care nu sunt în stare singuri să ia decizii şi să facă o mărturie publică a credinţei lor, nu pot fi admişi pentru botez. Botezul este oficiat de slujitori ordinaţi printr-o singură scufundare în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Cina Domnului este amintirea şi vestirea suferinţelor şi morţii lui Isus Cristos. Prin ea noi avem părtăşie cu Cristos şi unii cu alţii. Pâinea şi rodul viţei arată la trupul şi sângele lui Isus Cristos, dar nu se transformă în acestea ca atare. (Mt. 26:26-29; 28:19-20; Mr. 14:22-25; 16:15-16; Luca 22:14-20; Fapte 2:37-41; Rom. 6:3-5; 1Cor. 10.16-17; 11:23-34; Gal. 3:26-27; 1Petru 3:21).

 1. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Cristos. El va veni cu putere şi slavă ca să judece vii şi morţii. Noi credem că după moarte sufletele celor mântuiţi se duc în rai, iar ale celor nemântuiţi se duc în Locuinţa morţilor. Toţi oamenii vor învia în trup, credincioşii vor învia pentru viaţa veşnică, iar necredincioşii pentru osânda veşnică. La timpul stabilit de Dumnezeu şi conform planului Său, istoria omenirii va lua sfârşit, toţi necredincioşii, împreună cu Moartea şi Locuinţa morţilor, vor fi aruncaţi în iazul de foc, iar cei mântuiţi vor moşteni cerul şi pământul cel nou şi se vor bucura toată veşnicia în prezenţa lui Dumnezeu. (Mt. 25:31-46; 26:64; Fapte 1:6-7; 1Cor. 15:12-25, 35-57; Apoc. 20:14-15; 21:1-7; 22:1-7).
 2. Noi credem că stăpânirile au fost rânduite de Dumnezeu pentru protejarea celor ce fac binele şi pedepsirea celor ce fac răul. Fiecare creştin este chemat să se roage pentru autorităţi şi să fie un bun cetăţean al ţării sale. Noi credem că Biserica este separată de stat, dar fiecare credincios are dreptul, din nume propriu, să participe la alegeri, să facă parte din organizaţii politice sau obşteşti, daca acest lucru nu contravine principiilor Evangheliei.  În cazul în care cerinţele autorităţilor sunt în contradicţie cu Sfânta Scriptură, noi ne rezervăm dreptul să procedăm aşa cum ne cere Cuvântul lui Dumnezeu. (Mt. 22:21; Fapte 4:19; 5:29; Rom. 13:1-7; 1Tim. 2:1-3).